Prihlásenie sa na zájazd

Po odsúhlasení objednávaných služieb a nahlásení účastníkov vám zašleme na podpis zmluvu na potvrdenie. Platby za objednané služby na podklade údajov v zmluve a kalendára platieb sa uhrádzajú na čísla učtov: v Slovenskej sporiteľni: č.ú.: 0011606016/0900 (IBAN SK29 0900 0000 0000 1160 6016) alebo v Tatrabanke: č.ú.: 2628191024/1100 (IBAN SK02 1100 0000 0026 2819 1024). Pre identifikáciu platby je potrebné použiť ako variabilný symbol 10-miestne číslo zákazky uvedené v zmluve o zájazde. Súčasťou zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky CK INTERMEDIAL® s.r.o., informácie o cestovnom poistení (ak sa uzatvára) a Formulár štandardných informácií v zmysle Zákona 170/2018 Z.Z. (ak sa objednáva aj doprava). Úhrada poštovou zloženkou možná nie je a nemáme ani platobný terminál.