Cestovné poistenie

Pri objednaní zájazdu alebo pobytu je možné vybrať si niektoré z nasledovných typov cestovného poistenia, ktoré naša CK sprostredkováva pre poisťovňu UNION a.s. :

Typ A1 a A3/ sadzba Európa (platí aj pre vybrané mimoeurópske krajiny):
A1 á 2,50 € a A3 á 3,50 € na osobu a deň (sadzba turista)

1. poistenie liečebných nákladov v zahraničí - a) ošetrenie, hospitalizácia, prevoz do vlasti - 300.000
b) ubytovanie spolucestujúcej blízkej osoby v zdravotníckom zariadení v prípade hospitalizácie dieťaťa vo veku do 6 rokov -35 € / 1 noc, max. 350 €
c) ubytovanie a stravovanie poisteného v prípade, že z lekárskeho hľadiska už nie je nutná hospitalizácia poisteného, ale zároveň nie je možná preprava do vlasti - 35 € / 1 noc, max. 350 €
d) prevoz telesných pozostatkov - 10.000 €
e) kúpa alebo oprava dioptrických alebo protetických pomôcok - 100 €
f) ošetrenie jedného zuba/ spolu za všetky zuby - 100 €/ max. 300 €
- asistenčné služby v zahraničí 24-hodín denne dostupný servis pri poistnej udalosti v zahraničí - bez limitu

2. poistenie batožiny - poškodenie, zničenie, odcudzenie, strata poistených vecí, ktoré si poistený zobral so sebou na cestu a pobyt - 1.000 €; max. 350 € / 1 vec, spoluúčasť 15 €
- poškodenie, zničenie, odcudzenie, strata poistených vecí, ktoré si poistený zakúpil počas cesty a pobytu 500 €; max. 175 € / 1 vec, spoluúčasť 15 €
- oneskorené dodanie batožiny leteckou spoločnosťou nákup náhradných odevov a toaletných potrieb v zahraničí min 24 hod max 48 hod – 100 €, viac ako 48 hod – 300 €
- strata dokladov náklady na zaobstaranie náhradných dokladov v zahraničí - 350 €

3. poistenie všeobecnej zodpovednosti za škody - škody na zdraví / škody na majetku - 100.000 € / 35.000 €
- náklady na advokáta / náklady kaucie - 2.000 € / 3.000 €; spolu max. 5.000 €
4. úrazové poistenie - trvalé následky / smrť úrazom - 20.000 € / 10.000 €
5. poistenie storna zájazdu - choroba, úraz, živelná udalosť, trestný čin, strata zamestnania - 80% stornopoplatku
- hospitalizácia, ak trvá dlhšie ako 3 dni nepretržite - 90% stornopoplatku
- úmrtie poisteného, úmrtie blízkej osoby - 100% stornopoplatku
typ A1 max. 1.000 €/ osoba; spolu najviac 3.000 €
typ A3 max. 3.000 €/ osoba; spolu najviac 9.000 €
6. poistenie nevydarenej dovolenky - hospitalizácia počas doby dlhšej ako 3 dni v čase trvania zájazdu - 25 €/ deň hospitalizácie poistenému, 15 €/ deň spoluprihlásenej osobe
7. poistenie zvýšených nákladov na spätnú prepravu - cestovné náklady na dopravenie do vlasti - 450 €/ osoba; spolu max. 2.000 €
8. poistenie doprovodu - cestovné náklady sprevádzajúcej osobe pre dieťa do 15 rokov - 1.500 €
9. poistenie predčasného návratu a nečerpaných služieb - cestovné náklady a nečerpané služby pri predčasnom návrate zo zájazdu - 350 €/ osoba, spolu max. 1.400 €; 700 €/ osoba, spolu max. 2.800 €
10. poistenie nákladov na cestu blízkej osoby poisteného - náklady na cestu (do aj zo zahraničia) - 500 €
- náklady na ubytovanie (max. 10 nocí) - 350 €; max. 35 €/ 1 noc
11. poistenie nákladov v prípade choroby dieťaťa - náklady na cestu blízkej osoby do zahraničia - 250 €
- náklady na cestu zo zahraničia (2 osoby) - 500 €
- náklady na ubytovanie blízkej osoby (max 10 nocí) - 350 €, max. 35 €/1 noc

12. poistenie cestovných nákladov v prípade nepojazdného vozidla - cestovné náklady, resp. ubytovanie v mieste opravy - 250 €
13. poistenie meškania hromadného dopravného prostriedku - odškodné za meškanie hromadného dopravného prostriedku pri ceste zo zahraničia 6 €/ hodina, max. 60 €/ osoba
14. poistenie oneskoreného nástupu na zájazd - odškodné za nečerpané služby - 100 €/ osoba; spolu max. 350 €
15. poistenie nákladov na technickú pomoc pri záchrannej akcii - vyhľadávanie – pátranie; vyslobodzovanie; preprava prevoz telesných pozostatkov - 20.000 €


Typ B/ V prípade, ak klient preukáže, že má v Union, poisťovni, a.s. uzatvorené dlhodobé poistenie lieč. nákladov v zahraničí na dobu trvania pobytu (zájazdu) je možné uzatvoriť tento typ poistenia (á 0,60 €/osoba, deň, mimo Európy 0,90 € / osoba, deň a svet 1,30 / osoba,deň), ktorý zahŕňa:
- poistenie storna zájazdu vo výške 80%, resp. 100% v prípade smrti poisteného alebo blízkej osoby na všetky zúčastnené osoby, max. 1.000 €/osobu, spolu max. 3.000 € /poistnú udalosť
- poistenie nevydarenej dovolenky: hospitalizácia počas doby dlhšej ako 3 dni v čase trvania zájazdu: 20 €/deň na poisteného, resp. 10 €/deň, spoluprihlásená osoba
- poistenie doprovodu (cestovné náklady osobe sprevádzajúcej dieťa do 15 r.): max. 1.500 €/poist.udalosť
- poistenie predčasného návratu a nečerpaných služieb (max. 350 €/os., spolu max. 1.400 €), (700 €/os., spolu max.2.800 €)
- poistenie nákladov na technickú pomoc pri záchrannej akcii - vyhľadávanie – pátranie; vyslobodzovanie; preprava, prevoz telesných pozostatkov - 20.000 €

Typ C/Poistenie á 0,90 €/osoba v Európe, (1,10 € mimo Európy, svet 1,50 €), zahŕňa iba:

- poistenie liečebných nákladov v zahraničí až do výšky 250.000€
- poistenie zodpovednosti za škody, až do výšky 35.000 € na majetku, 100.000 € na zdraví a náklady na advokáta a náklady kaucie 5.000 €.
- poistenie nákladov na technickú pomoc pri záchrannej akcii - vyhľadávanie – pátranie; vyslobodzovanie; preprava, prevoz telesných pozostatkov - 20.000 €


Typ D/ sadzba Európa (zájazdy organizované CK pre školské tábory a seniorov z katalógovej ponuky):
1,50 € na osobu a deň
- poistenie liečebných nákladov v zahraničí (ošetrenie, hospitalizácia, prevoz) až do výšky 100.000€

- prevoz telesných pozostatkov (do 7.000€)

- kúpa alebo oprava dioptrických alebo protetických pomôcok (do 100€)

- ošetrenie zubov (100€ 1 zub, max. 300€)
- asistenčné služby v zahraničí 24 hodín denne
- poistenie batožiny až do výšky 700 €, max. 350 € /1 vec (spoluúčasť 15 €)

- poškodenie, zničenie, odcudzenie, strata poistených vecí, ktoré si poistený zakúpil počas cesty a pobytu (do 350€, max.175€ 1 vec, spoluúčasť 15€)

- poistenie zodpovednosti za škodu
- poistenie straty dokladov (do 350€ na zaobstaranie náhradných dokladov - poistenie zodpovednosti za škody
- poistenie úrazu pri úmrtí 3.500 €, pri trvalých následkoch na zdraví do 7.000 €
- poistenie storna zájazdu vo výške 80% a pri úmrtí poisteného alebo blízkej osoby 100% stornopoplatku na všetky zúčastnené osoby (max. 1.500€ a 500€/os.)
- poistenie nákladov na technickú pomoc pri záchrannej akcii - vyhľadávanie – pátranie; vyslobodzovanie; preprava, prevoz telesných pozostatkov - 20.000 €
- poistenie predčasného návratu a nečerpaných služieb - cestovné náklady a nečerpané služby pri predčasnom návrate zo zájazdu - 350 €/ osoba, spolu max. 1.400 €; 700 €/ osoba, spolu max. 2.800 €

Typ "A1 PANDEMIC" sadzba Turista, územná platnosť Európa (platí aj pre vybrané mimoeurópske krajiny): á 4,00 € na osobu a deň
Typ "A1 PANDEMIC" sadzba Turista, územná platnosť mimo Európy: á 5,00 € na osobu a deň
Typ "A1 PANDEMIC" sadzba Turista, územná platnosť svet: á 7,00 € na osobu a deň
Pri športových aktivitách je cena poistenia 2-násobná.
Toto poistenie zahŕňa:
1/ ambulatné ošetrenie v zahraničí, náklady na ubytovanie a cestovné náklady na prepravu do vlasti
.
2/ 80% krytie stornopoplatkov pri zrušení objednaných služieb z dôvodu nariadenej karantény na území trvalého bydliska poisteného alebo pre nesplnenie podmienok pre vycestovanie dané prepravcom alebo cestovnou kanceláriou.
3/ Poistené sú aj nevyhnutné náklady na dopravu do vlasti ak poistený bude musieť zotrvať v karanténe (do 14 dní od ukončenia zájazdu, ak mal objednanú aj dopravu v CK).

A NAVYŠE, ak vypukne nákaza pred odchodom na cestu do zahraničia aj úhradu vyúčtovaného stornopoplatku za stornovanie objednanej služby v prípade:
- nariadenej domácej karantény,
- nevpustenia do dopravného prostriedku.


Poistnú udalosť je nutné oznámiť najneskôr do 24 hodín poisťovni.
Podrobné podmienky sú uvedené v Pokynoch pre poisteného, ktoré obdrží spolu s poistnou zmluvou, ktorá je súčasťou zmluvy o zájazde. Poistná zmluva sa uzatvára súčasne so zmluvou o zájazde. Dodatočne nie je možné typ poistenia zmeniť.

Link na hlásenie poistnej udalosti

Union