Cestovné poistenie

Keď sa klientov pýtame, či si prajú cestovné poistenie, väčšinou odpovedia, že už nejaké poistenie majú, napríklad s kartou v banke, alebo celoročné. Iba málokedy však vedia, čo všetko zahŕňa toto poistenie, že limity sú niekedy nepostačujúce na krytie všetkých rizík. To zistia, až keď sa niečo prihodí. Je logické, že poistenie za 20 € na rok nemôže kryť všetko a aj to iba v minimálnej výške. Informujte sa preto tam, kde Vám poistenie vydali, či je napríklad v poistení kryté aj poistenie pre prípad stornovania zájazdu alebo letenky, či je poistenie aj pre prípad, že musíte zostať v karanténe a nemôžete vycestovať, alebo či nie je poistenie limitované napríklad vyšším vekom. Pri cestovnom poistení v poisťovni UNION vek nehrá roľu, cena poistného je rovnaká.

Pri objednaní služieb v našej cestovnej kancelárii si môžete vybrať niektorý z nasledovných balíčkov cestovného poistenia, ktoré je šité na mieru pre všetky možné udalosti, ktoré môžu nastať práve pri vašom cestovaní. Naša CK ponúka už viac ako 30 rokov poistenie pre poisťovňu UNION a.s. a poistenie sa uzatvára súčasne na zmluve o obstaraní zájazdu alebo pobytu, ale poistiť vás môžeme aj bez toho, že by ste si u nás zakúpili iné služby a je možné uzatvoriť u nás aj celoročné cestovné poistenie. Ak sa rozhodnete dodatočne pre poistenie, aj to je možné, závisí však od okolností.

K našim dovolenkám (pokiaľ sa nejedná o pobyt so športovým zameraním) ponúkame tieto typy cestovného poistenia:

Typ A1 a A3/ sadzba Európa (platí aj pre vybrané mimoeurópske krajiny):
A1 á 3 € na osobu a deň (sadzba turista) (krytie stornopoplatkov do 1000 €/osoba a 3000 € za všetky osoby na zmluve)
A3 á 5 € na osobu a deň (sadzba turista) (krytie stornopoplatkov do 3000 €/osoba a 9000 € za všetky osoby na zmluve)

1. poistenie liečebných nákladov v zahraničí - a) ošetrenie, hospitalizácia, prevoz do vlasti - 300.000
b) ubytovanie spolucestujúcej blízkej osoby v zdravotníckom zariadení v prípade hospitalizácie dieťaťa vo veku do 6 rokov -50 € / 1 noc, max. 500 €
c) ubytovanie a stravovanie poisteného v prípade, že z lekárskeho hľadiska už nie je nutná hospitalizácia poisteného, ale zároveň nie je možná preprava do vlasti - 50 € / 1 noc, max. na 14 nocí
d) prevoz telesných pozostatkov - 25.000 €
e) kúpa alebo oprava dioptrických alebo protetických pomôcok - 100 €
f) neodkladné ošetrenie jedného zuba/ spolu za všetky zuby - 100 €/ max. 300 €
- asistenčné služby v zahraničí 24-hodín denne dostupný servis pri poistnej udalosti v zahraničí

2. poistenie batožiny - poškodenie, zničenie, odcudzenie, strata poistených vecí, ktoré si poistený zobral so sebou na cestu a pobyt - 1.000 €; max. 350 € / 1 vec, spoluúčasť 15 €
- poškodenie, zničenie, odcudzenie, strata poistených vecí, ktoré si poistený zakúpil počas cesty a pobytu 500 €; max. 175 € / 1 vec
- oneskorené dodanie batožiny leteckou spoločnosťou nákup náhradných odevov a toaletných potrieb v zahraničí min 24 hod max 48 hod – 100 €, viac ako 48 hod – 300 €
- strata dokladov náklady na zaobstaranie náhradných dokladov v zahraničí - 350 €

3. poistenie všeobecnej zodpovednosti za škody - škody na zdraví / škody na majetku - 100.000 € / 35.000 €
- náklady na advokáta / náklady kaucie - 2.000 € / 3.000 €; spolu max. 5.000 €
4. úrazové poistenie - trvalé následky / smrť úrazom - 20.000 € / 10.000 €
5. poistenie storna zájazdu - choroba, úraz, živelná udalosť, trestný čin, strata zamestnania - 80% stornopoplatku
- hospitalizácia, ak trvá dlhšie ako 3 dni nepretržite - 90% stornopoplatku
- úmrtie poisteného, úmrtie blízkej osoby - 100% stornopoplatku
typ A1 max. 1.000 €/ osoba; spolu najviac 3.000 €
typ A3 max. 3.000 €/ osoba; spolu najviac 9.000 €
6. poistenie nevydarenej dovolenky - 25 €/ deň hospitalizácie poistenému, 15 €/ deň spoluprihlásenej osobe pri hospitalizácii dlhšej ako 3 dni v čase trvania zájazdu
7. poistenie zvýšených nákladov na spätnú prepravu - cestovné náklady na dopravenie do vlasti - 450 €/ osoba; spolu max. 2.000 €
8. poistenie doprovodu - cestovné náklady sprevádzajúcej osobe pre dieťa do 15 rokov - 1.500 €
9. poistenie predčasného návratu a nečerpaných služieb - cestovné náklady a nečerpané služby pri predčasnom návrate zo zájazdu - 350 €/ osoba, spolu max. 1.400 €; 700 €/ osoba, spolu max. 2.800 €
10. poistenie nákladov na cestu blízkej osoby poisteného - náklady na cestu (do aj zo zahraničia) - 500 €
- náklady na ubytovanie (max. 10 nocí) - 350 €; max. 35 €/ 1 noc
11. poistenie nákladov v prípade choroby dieťaťa - náklady na cestu blízkej osoby do zahraničia - 250 €
- náklady na cestu zo zahraničia (2 osoby) - 500 €
- náklady na ubytovanie blízkej osoby (max 10 nocí) - 350 €, max. 35 €/1 noc

12. poistenie cestovných nákladov v prípade nepojazdného vozidla - cestovné náklady, alebo ubytovanie v mieste opravy - 300
13. poistenie meškania hromadného dopravného prostriedku - odškodné za meškanie hromadného dopravného prostriedku pri ceste do a zo zahraničia 6 €/ hodina, max. 60 €/ osoba
14. poistenie oneskoreného nástupu na zájazd - odškodné za nečerpané služby - 100 €/ osoba; spolu max. 350 €
15. poistenie nákladov na technickú pomoc pri záchrannej akcii - vyhľadávanie – pátranie; vyslobodzovanie; preprava prevoz telesných pozostatkov - 30.000 €

Novinka od 1.12.2022 : Typ A2 exclusive:
je z pohľadu jednotlivých poistení identický s balíkom poistenia A1 PANDEMIC, avšak v prípade poistenia storna zájazdu vyplatí Union poisťovňa poistenému poistné plnenie - vo výške až 100% vyúčtovaného storno poplatku, a to bez ohľadu na dôvod stornovania zájazdu (pričom dôvod storna musí byť v súlade s platnými všeobecnými poistnými podmienkami) - maximálne však 2.000 € / osoba a súčasne maximálne 6.000 € / za všetky poistené osoby na jednej zmluve o zájazde

Sadzby:
Typ "A2 exclusive" sadzba Turista, územná platnosť Európa (platí aj pre vybrané mimoeurópske krajiny): á 4,50 €
na osobu a deň
Typ "A2 exclusive" sadzba Turista, územná platnosť mimo Európy: á 5,70 € na osobu a deň
Typ "A2 exclusive" sadzba Turista, územná platnosť svet: á 8,10 € na osobu a deň


Typ B/ V prípade, ak klient preukáže, že má v Union, poisťovni, a.s. uzatvorené dlhodobé poistenie lieč. nákladov v zahraničí na dobu trvania pobytu (zájazdu) je možné uzatvoriť tento typ poistenia (á 0,60 €/osoba, deň, mimo Európy 0,90 € / osoba, deň a svet 1,30 / osoba,deň), ktorý zahŕňa:
- poistenie storna zájazdu vo výške 80%, (resp. 100% v prípade smrti poisteného alebo blízkej osoby na všetky zúčastnené osoby), max. však 1.000 €/osobu, spolu max. 3.000 € /poistnú udalosť
- poistenie nevydarenej dovolenky: hospitalizácia počas doby dlhšej ako 3 dni v čase trvania zájazdu: 20 €/deň na poisteného, resp. 10 €/deň, spoluprihlásená osoba
- poistenie doprovodu (cestovné náklady osobe sprevádzajúcej dieťa do 15 r.): max. 1.500 €/poist.udalosť
- poistenie predčasného návratu a nečerpaných služieb (max. 350 €/os., spolu max. 1.400 €), (700 €/os., spolu max.2.800 €)
- poistenie nákladov na technickú pomoc pri záchrannej akcii - vyhľadávanie – pátranie; vyslobodzovanie; preprava, prevoz telesných pozostatkov - 20.000 €

Typ C/Poistenie á 0,90 €/osoba v Európe, (1,10 € mimo Európy, svet 1,50 €), zahŕňa iba:

- poistenie liečebných nákladov v zahraničí až do výšky 300.000 €
- asistenčné služby v zahraničí
- poistenie zodpovednosti za škody, až do výšky 35.000 € na majetku, 100.000 € na zdraví a náklady na advokáta 200 € a náklady kaucie 3.000 €.
- poistenie nákladov na technickú pomoc pri záchrannej akcii - vyhľadávanie – pátranie; vyslobodzovanie; preprava, prevoz telesných pozostatkov - 30.000 €


Typ D/ sadzba Európa (zájazdy organizované CK pre školské tábory a seniorov z katalógovej ponuky): 2 € na osobu a deň
- poistenie liečebných nákladov v zahraničí (ošetrenie, hospitalizácia, prepravy) až do výšky 150.000€
- prevoz telesných pozostatkov (do 25.000€)
- kúpa alebo oprava dioptrických alebo protetických pomôcok (do 100€)
- neodkladné ošetrenie zubov (100€ 1 zub, max. 300€)
- asistenčné služby v zahraničí 24 hodín denne
- poistenie batožiny až do výšky 1000€, max. 350 € /1 vec (spoluúčasť 15 €)
- poškodenie, zničenie, odcudzenie, strata poistených vecí, ktoré si poistený zakúpil počas cesty a pobytu (do 350€, max.175€ 1 vec, spoluúčasť 15€)
- poistenie zodpovednosti za škodu
- poistenie straty dokladov (do 350€ na zaobstaranie náhradných dokladov - poistenie zodpovednosti za škody
- poistenie úrazu pri úmrtí 10.500 €, pri trvalých následkoch na zdraví do 20.000 €
- poistenie storna zájazdu vo výške 80% a pri úmrtí poisteného alebo blízkej osoby 100% stornopoplatku na všetky zúčastnené osoby (max. 1.500€ a 500€/os.)
- poistenie nákladov na technickú pomoc pri záchrannej akcii - vyhľadávanie – pátranie; vyslobodzovanie; preprava, prevoz telesných pozostatkov - 20.000 €
- poistenie predčasného návratu a nečerpaných služieb - cestovné náklady a nečerpané služby pri predčasnom návrate zo zájazdu - 350 €/ osoba, spolu max. 1.400 €; 700 €/ osoba, spolu max. 2.800 €

Sadzby:
Typ "A1 PANDEMIC" sadzba Turista, územná platnosť Európa (platí aj pre vybrané mimoeurópske krajiny): á 4,00 €
na osobu a deň
Typ "A1 PANDEMIC" sadzba Turista, územná platnosť mimo Európy: á 5,00 € na osobu a deň
Typ "A1 PANDEMIC" sadzba Turista, územná platnosť svet: á 7,00 € na osobu a deň
Pri športových aktivitách je cena poistenia 2-násobná.
Toto poistenie zahŕňa:
1/ ambulatné ošetrenie v zahraničí, náklady na ubytovanie a cestovné náklady na prepravu do vlasti
.
2/ 80% krytie stornopoplatkov pri zrušení objednaných služieb z dôvodu nariadenej karantény na území trvalého bydliska poisteného alebo pre nesplnenie podmienok pre vycestovanie dané prepravcom alebo cestovnou kanceláriou.
3/ Poistené sú aj nevyhnutné náklady na dopravu do vlasti ak poistený bude musieť zotrvať v karanténe (do 14 dní od ukončenia zájazdu, ak mal objednanú aj dopravu v CK).

A NAVYŠE, ak vypukne nákaza pred odchodom na cestu do zahraničia aj úhradu vyúčtovaného stornopoplatku za stornovanie objednanej služby v prípade:
- nariadenej domácej karantény,
- nevpustenia do dopravného prostriedku.

Doplnkové poistenia:
Možnosť dopoistenia k cestovnému poisteniu za výhodné ceny (cena na 1 deň):
územná platnosť Európa mimo Európy Svet
doplnkové poistenie
asistenčných služieb pre nepojazdné vozidlo 2,49 € --- ---
asistenčných služieb pre nepojazdný bicykel 0,90 € --- ---
dovolenkovej domácnosti 0,55 € 0,55 € 0,55 €
domáceho miláčika 0,75 € 0,75 € 0,75 €

Od 1.12.2022 platí zmena podmienok pre dojednanie poistenia (uzavretie poistnej zmluvy):

Cestovné poistenie pre účastníkov zahraničných zájazdov je možné dojednať aj po dni objednania zájazdu, pričom poistenie storna zájazdu sa v tomto prípade vzťahuje len na poistné udalosti, ktoré nastali najskôr 15 dní po dni uzatvorenia poistnej zmluvy

Bližšie informácie vám poskytneme na telefónnom čísle 02 55563860.

Link na hlásenie poistnej udalosti

CK INTERMEDIAL® je partnerom poisťovne UNION od jej vzniku v roku 1992

logo union

CK INTERMEDIAL® je členom Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a agentúr od roku 1997

logo sacka

CK INTERMEDIAL® sa špecializuje na zájazdy do Chorvátska od roku 1992

logo chorvatsko