Pokuty v Chorvátsku po novom

Od 1. júla 2022 už občania (vrátane všetkých cudzincov) nemôžu platiť pokuty za spáchané priestupky v hotovosti na mieste spáchania priestupku, ale od tohto dátumu Ministerstvo vnútra Chorvátskej republiky úplne prechádza na bezhotovostné vyberanie pokút prostredníctvom POS zariadení (Point Of Sale - elektronické zariadenia umožňujúce realizovať bezhotovostné platby platobnými kartami).

Systém vyberania pokút bol spustený ešte na jeseň minulého roka a fungoval paralelne s možnosťou vyberania pokút za dopravné priestupky i v hotovosti.

Postupne sa to bude týkať aj pokút za priestupky občanov na verejnom priestranstve, nedodržaním pravidiel stanovených mestskou či obecnou politikou konkrétnej samosprávy.

Občanovi, ktorý prostredníctvom POS zariadenia zaplatí pokutu na mieste spáchania priestupku, odovzdá polícia Potvrdenie o zaplatení pokuty a nákladov za úkon a potvrdenie o vykonanej transakcii prostredníctvom POS zariadenia.

Pokuta na mieste spáchania priestupku za priestupok pre osobu zastupujúcu fyzickú osobu sa udeľuje do výšky do 2 000 HRK, samotná fyzická osoba do 5 000 HRK, fyzická osoba vykonávajúca inú samostatnú zárobkovú činnosť do 15 000 HRK.

Ak občan chce zaplatiť pokutu na mieste činu, no nemôže tak urobiť, pretože nemá pri sebe kartu, nemá dostatok finančných prostriedkov na účte alebo z iného dôvodu, policajný príslušník mu odovzdá Oznámenie o spáchanom priestupku. V tomto prípade sa bude mať za to, že pokuta bola vybratá na mieste spáchania priestupku, ak občan pokutu zníženú o polovicu sumy zaplatí do 3 dní od doručenia/obdržania Oznámenia o priestupku a predloží doklad o tom, že platba orgánu, ktorý priestupok určil, bola uhradená.

Ak občan odmietne zaplatiť pokutu na mieste spáchania priestupku, bude mu vydaný Príkazný priestupkový rozkaz, pričom sa bude mať za to, že pokuta je v plnej výške zaplatená, ak občan, ktorému bol vydaný doklad uhradí priestupkový príkaz maximálne do 8 dní odo dňa jeho platnosti. Vtedy mu je umožnené zaplatiť 2/3 z uloženej pokuty.

CK INTERMEDIAL® je partnerom poisťovne UNION od jej vzniku v roku 1992

logo union

CK INTERMEDIAL® je členom Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a agentúr od roku 1997

logo sacka

CK INTERMEDIAL® sa špecializuje na zájazdy do Chorvátska od roku 1992

logo chorvatsko