Informácie

UBYTOVANIE

Apartmán: ubytovanie s možnosťou varenia, t.j. s kuchynským zariadením. Typ apartmánu, jeho členenie, max. počet osôb a služby sú uvedené v popise. Všetky apartmány majú aj vlastné sociálne zariadenie. Záverečné upratovanie je vždy zahrnuté v cene, ak nie je inak uvedené.

Penzióny, izby a apartmány na súkromí: jedno-, dvoj- alebo trojlôžkové izby so sociálnym zariadením, na vyžiadanie je možné zabezpečiť aj ubytovanie na súkromí a stravu v reštaurácii (na izbách nie je väčšinou možnosť varenia, niekde je možné za poplatok využívať spoločnú kuchyňu). Záverečné upratovanie je zahrnuté v cene.
Vysvetlenie skratiek: P = izba do parku bez balkóna, BM = balkón s výhľadom na morskú stranu, BMS = balkón s orientáciou na morskú stranu (nie je zaručený aj pohľad na more). 1/2 = dvojlôžková izba 1/2+1 dvojlôžková izba s prísteľkou. Prístelka nemusí postačovať pre oddych dospelej osoby alebo väčšieho dieťaťa.

Mobilný dom: ubytovacia jednotka s možnosťou varenia, t.j. s prívodom elektrickej energie a plynu (v prípade plynového sporáka). Vhodné najmä pre rodiny s deťmi. Každý mobilný dom aj má svoje vlastné sociálne zariadenie.

Bungalov: môže ísť o ubytovanie v izbe so sociálnym zariadením so sprchou, umývadlom a WC so stravou v reštaurácii, alebo tiež o ubytovanie typu apartmán s možnosťou varenia. O ktorý typ ide, je uvedené v popise

Hotel, pavilón: budovy, ktorých súčasťou sú izby s vybavením uvedeným v popise, hotelová reštaurácia i ďalšie vybavenie uvedené v popise v katalógu, so službou denné upratovanie. U pavilónov nie je reštaurácia priamo súčasťou ubytovacej časti, ale v hotelovej časti komplexu. 1 /2 = 2-lôžková izba, cena platí za predpokladu ubytovania dvoch dospelých osôb na izbe. 1/1 = jednolôžková izba, prípadne môže ísť aj o dvojlôžkovú izbu.

Základná cena za pobyt so stravou je uvádzaná na 1 dospelú osobu v 2-lôžkovej izbe na 1 noc alebo pri autobusovej doprave na autobusový turnus (ak nie je uvedené inak). Základná cena v apartmáne alebo mobilnom dome bez stravy je uvádzaná vždy za celý apartmán (mobilný dom) pre príslušný počet osôb na uvedený počet nocí.
Pobyty na menej ako nocí ako 7 môžu byť zaťažené príplatkom v rôznej výške (informujte sa v CK)!
Jednolôžkové izby alebo použite dvojlôžkovej izby jednou osobu je vždy na vyžiadanie a s príplatkom v rôznej výške (ak nie je uvedený v cenníku, o jeho výške sa informujte v CK)! 

Čas ubytovania majú hotely a rezorty určené rozdielne  (časy sa pohybuju od 12,00 do 17,00 hod.), príchody sú možné do neskorých večerných hodín. Neskorší príchod v noci, alebo na druhý deň je vhodné oznámiť telefonicky recepcii (kontakty sú v pokynoch). Odubytovanie sa vyžaduje najneskôr do 10:00 hod. V niektorých rezortoch, ak to podmienky dovoľujú, je možný neskorší check out (odubytovanie) za príplatok.

Pobytová taxa je miestna daň a spolu s registračným poplatkom je povinným príplatkom k cene za pobyt. V cenníkoch je uvedené, či sú tieto poplatky zahrnuté v cene, alebo sú povinným príplatkom, alebo sa platia na mieste. 
Servisný poplatok zahŕňa pobytovú taxu a ďalšie poplatky súvisiace so zabezpečením pobytu. V niektorých prípadoch je zahrnutý v cene a v niektorých sa uhrádza na mieste na recepcii.

Uvádzané kategórie hotelov sú oficiálne kategórie, ktoré hotelom prideľuje štátna inštitúcia na základe splnenia zákonom predpísaných noriem.

STRAVOVANIE

Polpenzia: služba zahŕňajúca ubytovanie s raňajkami a večerami. Počet polpenzií vždy zodpovedá počtu nocľahov.
Plná penzia: služba zahŕňajúca ubytovanie s raňajkami, obedom a večerou.
Bufet alebo švédsky stôl: samoobslužný spôsob výberu stravy v neobmedzenom množstve. Nápoje môžu byť za príplatok, podľa toho, ako je uvedené.
All inclusive: zahŕňa stravovanie min. 3xdenne formou švédskych stolov a s nápojmi v cene. Zábavný a športový program podľa popisu hotela.
All inclusive light: ako all inclusive, avšak nápoje sú podávané iba počas podávania jedál
Strava s obsluhou:  formou menu - výberom z niekoľkých druhov jedál - v reštaurácii obslúžený obsluhou
Nápoje: nápoje sú zahrnuté v cene u hotelov all inclusive a u niektorých hotelov, kde je to v popise uvedené
Strava začína večerou a končí raňajkami (pri plnej penzii alebo all inclusive je to dané a je to uvedené v texte). 

DOPRAVA

Autobus: zájazdový klimatizovaný autobus s možnosťou občerstvenia teplými a studenými nápojmi. Počas jazdy sa uskutočňujú prestávky v zmysle platných predpisov. Odchod z územia Slovenska na pobytové miesta je obvykle v piatok večer, návrat je v nedeľu ráno. Uvedené časy príchodu sú orientačné, príchod je závislý od aktuálnej situácie na cestách.
 

DELEGÁT CK:

V strediskách, v ktorých je sústredený väčší počet klientov, pôsobí aj delegát cestovnej kancelárie, ktorý poskytuje informácie, rieši požiadavky klientov a je nápomocný pri riešení zdravotných alebo iných ťažkostí klientov cestovnej kancelárie v mieste pobytu. V ostatných strediskách je možné v prípade akútnych problémov kontaktovať delegáta, zástupcu CK na telefónnom čísle uvedenom v pokynoch alebo CK na non-stop linke. Nie je reálne možné, aby bol delegát súčasne na viacerých miestach k dispozícii súčasne. V strediskách, kde poskytuje delegát informačné schôdzky, je to uvedené na výveske alebo v informačnej knihe CK INTERMEDIAL, ktorá je vystavená na recepcii strediska.

CESTOVNÉ POISTENIE:

Pri objednaní zájazdu alebo pobytu je možné vybrať si niektoré z nasledovných typov cestovného poistenia, ktoré naša CK sprostredkováva pre poisťovňu UNION a.s. :

Typ "A1 PANDEMIC" sadzba Turista, územná platnosť Európa (platí aj pre vybrané mimoeurópske krajiny):  á 4,00 €  na osobu a deň
Typ "A1 PANDEMIC" sadzba Turista, územná platnosť mimo Európy:  á 5,00 €  na osobu a deň
Typ "A1 PANDEMIC" sadzba Turista, územná platnosť svet:  á 7,00 €  na osobu a deň
Pri športových aktivitách je cena poistenia 2-násobná.
Toto poistenie zahŕňa:
1/ ambulatné ošetrenie v zahraničí, náklady na ubytovanie a cestovné náklady na prepravu do vlasti
.
2/ 80% krytie stornopoplatkov pri zrušení objednaných služieb z dôvodu nariadenej karantény na území trvalého bydliska poisteného alebo pre nesplnenie podmienok pre vycestovanie dané prepravcom alebo cestovnou kanceláriou.
3/ Poistené sú aj nevyhnutné náklady na dopravu do vlasti ak poistený bude musieť zotrvať v karanténe (do 14 dní od ukončenia zájazdu, ak mal objednanú aj dopravu v CK).
A NAVYŠE, ak vypukne nákaza pred odchodom na cestu do zahraničia aj úhradu vyúčtovaného stornopoplatku za stornovanie objednanej služby v prípade:
- nariadenej domácej karantény,
- nevpustenia do dopravného prostriedku.

Pozn.: poistiť pre tento druh poistenia je môžné iba osoby do 70 rokov v čase 1.dňa pobytu.
Poistnú udalosť je nutné oznámiť najneskôr do 24 hodín poisťovni.

Typ A1 a A3/ sadzba Európa (platí aj pre vybrané mimoeurópske krajiny): 
A1 á 2,50 € a A3 á 3,50 € na osobu a deň (sadzba turista)

1. poistenie liečebných nákladov v zahraničí - a) ošetrenie, hospitalizácia, prevoz do vlasti - 300.000 €
b) ubytovanie spolucestujúcej blízkej osoby v zdravotníckom zariadení v prípade hospitalizácie dieťaťa vo veku do 6 rokov -35 € / 1 noc, max. 350 €
c) ubytovanie a stravovanie poisteného v prípade, že z lekárskeho hľadiska už nie je nutná hospitalizácia poisteného, ale zároveň nie je možná preprava do vlasti - 35 € / 1 noc, max. 350 €
d) prevoz telesných pozostatkov - 10.000 €
e) kúpa alebo oprava dioptrických alebo protetických pomôcok - 100 €
f) ošetrenie jedného zuba/ spolu za všetky zuby - 100 €/ max. 300 €
- asistenčné služby v zahraničí 24-hodín denne dostupný servis pri poistnej udalosti v zahraničí - bez limitu

2. poistenie batožiny - poškodenie, zničenie, odcudzenie, strata poistených vecí, ktoré si poistený zobral so sebou na cestu a pobyt - 1.000 €; max. 350 € / 1 vec, spoluúčasť 15 €
- poškodenie, zničenie, odcudzenie, strata poistených vecí, ktoré si poistený zakúpil počas cesty a pobytu 500 €; max. 175 € / 1 vec, spoluúčasť 15 €
- oneskorené dodanie batožiny leteckou spoločnosťou nákup náhradných odevov a toaletných potrieb v zahraničí min 24 hod max 48 hod – 100 €, viac ako 48 hod – 300 €
- strata dokladov náklady na zaobstaranie náhradných dokladov v zahraničí - 350 €
 
3. poistenie všeobecnej zodpovednosti za škody - škody na zdraví / škody na majetku - 100.000 € / 35.000 €
- náklady na advokáta / náklady kaucie - 2.000 € / 3.000 €; spolu max. 5.000 €

4. úrazové poistenie - trvalé následky / smrť úrazom - 20.000 € / 10.000 €

5. poistenie storna zájazdu - choroba, úraz, živelná udalosť, trestný čin, strata zamestnania - 80% stornopoplatku
- hospitalizácia, ak trvá dlhšie ako 3 dni nepretržite - 90% stornopoplatku
- úmrtie poisteného, úmrtie blízkej osoby - 100% stornopoplatku
typ A1 max. 1.000 €/ osoba; spolu najviac 3.000 €
typ A3 max. 3.000 €/ osoba; spolu najviac 9.000 €

6. poistenie nevydarenej dovolenky - hospitalizácia počas doby dlhšej ako 3 dni v čase trvania zájazdu - 25 €/ deň hospitalizácie poistenému, 15 €/ deň spoluprihlásenej osobe

7. poistenie zvýšených nákladov na spätnú prepravu - cestovné náklady na dopravenie do vlasti - 450 €/ osoba; spolu max. 2.000 €

8. poistenie doprovodu - cestovné náklady sprevádzajúcej osobe pre dieťa do 15 rokov - 1.500 €

9. poistenie predčasného návratu a nečerpaných služieb - cestovné náklady a nečerpané služby pri predčasnom návrate zo zájazdu - 350 €/ osoba, spolu max. 1.400 €; 700 €/ osoba, spolu max. 2.800 €

10. poistenie nákladov na cestu blízkej osoby poisteného - náklady na cestu (do aj zo zahraničia) - 500 €
- náklady na ubytovanie (max. 10 nocí) - 350 €; max. 35 €/ 1 noc

11. poistenie nákladov v prípade choroby dieťaťa - náklady na cestu blízkej osoby do zahraničia - 250 €
- náklady na cestu zo zahraničia (2 osoby) - 500 €
- náklady na ubytovanie blízkej osoby (max 10 nocí) - 350 €, max. 35 €/1 noc
 
12. poistenie cestovných nákladov v prípade nepojazdného vozidla - cestovné náklady, resp. ubytovanie v mieste opravy - 250 €

13. poistenie meškania hromadného dopravného prostriedku - odškodné za meškanie hromadného dopravného prostriedku pri ceste zo zahraničia 6 €/ hodina, max. 60 €/ osoba

14. poistenie oneskoreného nástupu na zájazd - odškodné za nečerpané služby - 100 €/ osoba; spolu max. 350 €

15. poistenie nákladov na technickú pomoc pri záchrannej akcii - vyhľadávanie – pátranie; vyslobodzovanie; preprava prevoz telesných pozostatkov - 20.000 € 


Typ B/ V prípade, ak klient preukáže, že má v Union, poisťovni, a.s. uzatvorené dlhodobé poistenie lieč. nákladov v zahraničí na dobu trvania pobytu (zájazdu) je možné uzatvoriť tento typ poistenia (á 0,60 €/osoba, deň, mimo Európy 0,90 € / osoba, deň a svet 1,30 / osoba,deň), ktorý zahŕňa:
- poistenie storna zájazdu vo výške 80%, resp. 100% v prípade smrti poisteného alebo blízkej osoby na všetky zúčastnené osoby, max. 1.000 €/osobu, spolu max. 3.000 € /poistnú udalosť
- poistenie nevydarenej dovolenky: hospitalizácia počas doby dlhšej ako 3 dni v čase trvania zájazdu: 20 €/deň na poisteného, resp. 10 €/deň, spoluprihlásená osoba
- poistenie doprovodu (cestovné náklady osobe sprevádzajúcej dieťa do 15 r.):  max. 1.500 €/poist.udalosť
- poistenie predčasného návratu  a nečerpaných služieb (max. 350 €/os., spolu max. 1.400 €), (700 €/os., spolu max.2.800 €)
poistenie nákladov na technickú pomoc pri záchrannej akcii - vyhľadávanie – pátranie; vyslobodzovanie; preprava, prevoz telesných pozostatkov - 20.000 €

Typ C/Poistenie á 0,90 €/osoba v Európe, (1,10 € mimo Európy, svet 1,50 €), zahŕňa iba:

- poistenie liečebných nákladov v zahraničí až do výšky 250.000€
- poistenie zodpovednosti za škody, až do výšky 35.000 € na majetku, 100.000 € na zdraví a náklady na advokáta a náklady kaucie 5.000 €.
poistenie nákladov na technickú pomoc pri záchrannej akcii - vyhľadávanie – pátranie; vyslobodzovanie; preprava, prevoz telesných pozostatkov - 20.000 €


Typ D/ sadzba Európa (zájazdy organizované CK pre školské tábory a seniorov z katalógovej ponuky): 
1,50 € na osobu a deň
- poistenie liečebných nákladov v zahraničí (ošetrenie, hospitalizácia, prevoz) až do výšky 100.000€

- prevoz telesných pozostatkov (do 7.000€)

- kúpa alebo oprava dioptrických alebo protetických pomôcok (do 100€)

- ošetrenie zubov (100€ 1 zub, max. 300€)
- asistenčné služby v zahraničí 24 hodín denne
- poistenie batožiny až do výšky 700 €, max. 350 € /1 vec (spoluúčasť 15 €)

- poškodenie, zničenie, odcudzenie, strata poistených vecí, ktoré si poistený zakúpil počas cesty a pobytu (do 350€, max.175€ 1 vec, spoluúčasť 15€)

- poistenie zodpovednosti za škodu 
- poistenie straty dokladov (do 350€ na zaobstaranie náhradných dokladov - poistenie zodpovednosti za škody 
- poistenie úrazu pri úmrtí 3.500 €, pri trvalých následkoch na zdraví do 7.000 €
- poistenie storna zájazdu vo výške 80% a pri úmrtí poisteného alebo blízkej osoby 100% stornopoplatku na všetky zúčastnené osoby (max. 1.500€ a 500€/os.) 
poistenie nákladov na technickú pomoc pri záchrannej akcii - vyhľadávanie – pátranie; vyslobodzovanie; preprava, prevoz telesných pozostatkov - 20.000 €
poistenie predčasného návratu a nečerpaných služieb - cestovné náklady a nečerpané služby pri predčasnom návrate zo zájazdu - 350 €/ osoba, spolu max. 1.400 €; 700 €/ osoba, spolu max. 2.800 €

Podrobné podmienky sú uvedené v Pokynoch pre poisteného, ktoré obdrží spolu s poistnou zmluvou, ktorá je súčasťou zmluvy o zájazde. Poistná zmluva sa uzatvára súčasne so zmluvou o zájazde. Dodatočne nie je možné typ poistenia zmeniť. 

POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE ZÁJAZDU

V zmysle Zákona 281/2001 Zb. Z. a zákona 170/2018 Zb,Z. je každá cestovná kancelária, ktorá organizuje zájazdy (ubytovanie s dopravou), povinná mať uzatvorené pre prípad úpadku CK. CK INTERMEDIAL® s.r.o. ho má v zmysle tohto zákona uzatvorené u poisťovne UNION, poisťovňa a.s. Aktuálny Garančný list nájdete v sekcii Dokumenty  tu
 

CESTOVNÉ DOKLADY

Cestovná kancelária nie je zodpovedná za platnosť osobných dokladov cestujúcich, za platnosť svojich cestovných dokladov zodpovedá každý cestujúci sám. Každý občan, i dieťa musí mať vlastný cestovný doklad. Pri cestách v rámci EU a niektorých ďalších krajín je možné cestovať aj na občiansky preukaz (vydaným po 1.9.1993).
Pri ceste do Chorvátska môžeme cestovať na občiansky preukaz alebo cestovný pas občana SR. Deti a mladiství, ktoré nemajú občiansky preukaz, musia mať vlastný cestovný pas. Informácie MZV SR o cestovných dokladoch nájdete tu

 Dôležité informácie:

 

Krajina: Cestovné doklady: Víza pre občanov SR: Očkovanie:
Albánsko občiansky preukaz alebo cestovný pas občana SR   Nevyžaduje sa a nie je nutné
Bulharsko občiansky preukaz alebo cestovný pas občana SR voľný pohyb na dobu 6 mesiacov Nevyžaduje sa a nie je nutné
Česko občiansky preukaz alebo cestovný pas občana SR voľný pohyb na dobu 6 mesiacov Nevyžaduje sa a nie je nutné
Čierna Hora cestovný pas alebo občiansky preukaz občana SR do 90 dní pri turistike bezvízový styk Nevyžaduje sa a nie je nutné
Dánsko občiansky preukaz alebo cestovný pas občana SR  do 90 dní pri turistike bezvízový styk Nevyžaduje sa a nie je nutné
Dubaj platný cestovný pas občana SR a vízum vízum vo Viedni Nevyžaduje sa a nie je nutné
Egypt cestovný pas platný 6 mesiacov po ukončení platnosti víz a víza vízum možno získať na letisku v Káhire, Hurghade a Šarm eš-Šejch Odporúča sa očkovanie proti hepatitíde typu „A“ a „B" a tiež proti meningitíde A, C
Francúzsko občiansky preukaz alebo cestovný pas občana SR  voľný pohyb na dobu 6 mesiacov Nevyžaduje sa a nie je nutné
Grécko občiansky preukaz alebo cestovný pas občana SR  voľný pohyb na dobu 6 mesiacov Nevyžaduje sa a nie je nutné
Chorvátsko občiansky preukaz alebo cestovný pas občana SR  do 90 dní pri turistike bezvízový styk Nevyžaduje sa a nie je nutné
Keňa cestovný pas občana SR platný aspoň 3 mesiace po predpokladanom ukončení pobytu v krajine, víza vízum vo Viedni Odporúča sa očkovanie proti žltej zimnici
Kostarika platný cestovný pas občana SR do 30 dní pri turistike bezvízový styk Odporúča sa očkovanie proti hepatitíde typu „A“ a „B"
Kuba Platný cestovný pas občana SR a vízum turistická karta na 1 mesiac pobytu Odporúča sa očkovanie proti hepatitíde typu „A“
Lichtenštajnsko občiansky preukaz alebo cestovný pas občana SR    
Maďarsko občiansky preukaz alebo cestovný pas občana SR voľný pohyb na dobu 6 mesiacov Nevyžaduje sa a nie je nutné
Maurícius cestovný pas občana SR platný aspoň 6 mesiacov po návrate z krajiny, spiatočná letenka, finančné zabezpečenie 100 USD/osoba/deň do 30 dní pri turistike bezvízový styk Nevyžaduje sa a nie je nutné
Nemecko občiansky preukaz alebo cestovný pas občana SR  voľný pohyb na dobu 6 mesiacov Nevyžaduje sa a nie je nutné
Nórsko občiansky preukaz alebo cestovný pas občana SR. Občanom SR sa odporúča vziať so sebou na cestu do Nórska aj platný cestovný pas. do 90 dní pri turistike bezvízový styk Nevyžaduje sa a nie je nutné
Rakúsko občiansky preukaz alebo cestovný pas občana SR platný min.3 mesiace voľný pohyb na dobu 6 mesiacov Nevyžaduje sa a nie je nutné
Slovinsko občiansky preukaz alebo cestovný pas občana SR. Odporúča sa plná moc oboch rodičov maloletého dieťaťa v angličtine ak dieťa necestuje s rodičmi voľný pohyb na dobu 6 mesiacov Nevyžaduje sa a nie je nutné
Španielsko občiansky preukaz alebo cestovný pas občana SR platný 3 mesiace po ceste voľný pohyb na dobu 3 mesiacov Nevyžaduje sa a nie je nutné
Švajčiarsko občiansky preukaz alebo cestovný pas občana SR  do 90 dní pri turistike bezvízový styk Nevyžaduje sa a nie je nutné
Švédsko občiansky preukaz alebo cestovný pas občana SR  voľný pohyb na dobu 3 mesiacov Nevyžaduje sa a nie je nutné
Taliansko občiansky preukaz alebo cestovný pas občana SR  voľný pohyb na dobu 6 mesiacov Nevyžaduje sa a nie je nutné
Thajsko cestovný pas občana SR platný min.6 meisaocov  voľný pohyb bez víz na dobu 30 dní Odporúča sa očkovanie proti hepatitíde A a B, tetanu a užívanie antimalarík (při ceste do pohraničných oblastí na juhu a severe krajiny
Tunisko platný cestovný pas občana SR pri organizovanej turistike do 90 dní bezvízový styk, podmienka: spiatočná letenka a voucher na pobyt Nevyžaduje sa a nie je nutné
Turecko cestovný pas občana SR platný min.5 mesiacov pri organizovanej turistike bezvízový styk Nevyžaduje sa a nie je nutné

Od 26.6.2012 deti do 5 rokov už musia mať vlastný cestovný pas! Viac informácií o cestovných dokladoch a vízach nájdete na stránke Ministerstva zahraničných vecí SR.

INFORMÁCIE O ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI V KRAJINÁCH EURÓPSKEJ ÚNIE

Pri vycestovaní do krajín Európskej únie odporúčame preštudovať sekciu na http://www.vszp.sk/, kde nájdete informácie o zdravotnej starostlivosti v jednotlivých štátoch únie, ako postupovať v prípade úrazu alebo choroby a kontakty na dôležité inštitúcie. 

PRIHLÁSENIE SA NA ZÁJAZD

Zmluvu o zájazde a poistení , vrátane Všeobecných zmluvných podmienok na stiahnutie nájdete tu

Podpísaná zmluva objednávateľom sa zasiela na adresu CK INTERMEDIAL® s.r.o. na potvrdenie. Platby za zájazd sa uhrádzajú na čísla učtov: v Slovenskej sporiteľni: č.ú.: 0011606016/0900 alebo v Tatrabanke: č.ú.: 2628191024/1100 . Pre identifikáciu platby je potrebné použiť ako variabilný symbol číslo zákazky uvedené v zmluve o zájazde. Súčasťou zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky CK INTERMEDIAL® s.r.o. Úhrada poštovou zloženkou nie je možná.

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY CK INTERMEDIAL s.r.o.®
Aktuálne VZP nájdete tu.

VII. Poistenie

Obstarávateľ je poistený pre prípad úpadku a poistenie je v cene zájazdu v zmysle zákona 281/2001 Z.z. a jeho doplnkov v zákone 186/2006 Z.z. Obstarávateľ je poistený pre prípad úpadku. Cestovné poistenie sa riadi poistnými podmienkami pre tento druh poistenia a mandátnou zmluvou medzi CK INTERMEDIAL® s.r.o. a poisťovňou. Cestovné poistenie nie je zahrnuté v cene zájazdu, je dobrovoľné a odporúčané.

VIII. Záverečné ustanovenia
Tieto zmluvné podmienky sa vzťahujú na zájazdy a služby poskytované obstarávateľom, zverejnené v katalógu alebo na internetovej stránke obstarávateľa. Všetky údaje a skutočnosti obsiahnuté v katalógu a cenníku obstarávateľa o službách, cenách a cestovných podmienkach zodpovedajú informáciám známym ku dňu 11.11.2018. Obstarávateľ si vyhradzuje právo ich zmeny do doby uzatvorenia zmluvy o obstaraní zájazdu s objednávateľom. Obstarávateľ spracúva osobné údaje objednávateľa v zmysle nariadení o ochrane osobných údajov v rozsahu uvedenom v zmluve, t.j. meno, priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia, číslo telefónu, e-mailová adresa. Objednávateľ svojím podpisom dáva súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom zabezpečenia a poskytnutia zmluvne dohodnutých služieb. Poskytnuté osobné údaje môžu byť sprístupnené len zamestnancom obstarávateľa a obchodným partnerom obstarávateľa vrátane cezhraničného prenosu osobných údajov do krajiny pobytu, resp. tranzitu pri dopravných službách, ak je poskytnutie týchto údajov nevyhnutné pre zabezpečenie zmluvne dohodnutých služieb pre objednávateľa. Objednávateľ zároveň prehlasuje, že je splnomocnený svojím podpisom udeliť súhlas aj na spracúvanie osobných údajov všetkých spolucestujúcich, účastníkov zájazdu uvedených v zmluve.

Ochrana osobných údajov

Naša spoločnosť zhromažďuje a spracováva Vami poskytnuté osobné údaje z dôvodu organizačného zabezpečenia zájazdu a marketingovej činnosti  v zmysle platných nariadení o ochrane osobných údajov. V prípade záujmu o vyradenie z našej databázy máte právo o to písomne požiadať. Vaše želanie budeme samozrejme, rešpektovať.

Obstarávateľ spracúva osobné údaje objednávateľa v rozsahu uvedenom v zmluve, t.j. meno, priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia, číslo telefónu, e-mailová adresa. Objednávateľ svojím podpisom dáva súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom zabezpečenia a poskytnutia zmluvne dohodnutých služieb. Poskytnuté osobné údaje môžu byť sprístupnené len zamestnancom obstarávateľa a obchodným partnerom obstarávateľa vrátane cezhraničného prenosu osobných údajov do krajiny pobytu, resp. tranzitu pri dopravných službách, ak je poskytnutie týchto údajov nevyhnutné pre zabezpečenie zmluvne dohodnutých služieb pre objednávateľa. Objednávateľ zároveň prehlasuje, že je splnomocnený svojím podpisom udeliť súhlas aj na spracúvanie osobných údajov všetkých spolucestujúcich, účastníkov zájazdu uvedených v zmluve.
V kalkulácii nie je zahrnutá vernostná zľava na zájazdy CK INTERMEDIAL, prihláste sa o svoje zľavy !
Vernostná zľava sa nevzťahuje na Last minute ponuky a na objednávky v lehote kratšej ako 30 dní pred termínom zájazdu.


Možnosť prepravy aj bez objednania pobytu !


 

Ponuka CK INTERMEDIAL

Typ dopravy pri dovolenke

Akou dopravou plánujete prepravu na najbližšiu dovolenku ?

Plánujete dovolenku na leto 2021?

Kde ste sa o nás dozvedeli?

Kurzový lístok

Bulharská leva  EUR 1,96 BGN
Koruna česká  EUR 25,62 CZK
Chorvátska kuna  EUR 7,51 HRK
Turecká lira  EUR 10,97 TRY
Americký dolar  EUR 1,16 USD

Zobraziť všetky »

Linky